Text to speech (cgp) examples in Chatino

Input Text: kanq42 chi3-nyi24
TTS: 
  
Input Text: kwa24 qo1 chin4 qa1 ntyqan24
TTS: 
  
Input Text: kwiq24 no4 nka24 yaq2
TTS: 
  
Input Text: qan1 ndya04 ren2enq2 chaq3 ndwan2an1 re2, chin3-nyi24, in20
TTS: 
  
Input Text: nkwi42 qa24 ntqen4 ntsqya1 qo20 tqa42 yu4 ndyaq42
TTS: 
  
Input Text: tykwa2 yjan32
TTS: 
  
Input Text: no0 tykwiq24 qon1
TTS: 
  
Input Text: kanq42 ti4 chaq3
TTS: 
  
Input Text: ndyo14si0
TTS: 
  
Input Text: ndyo14si0 tya3,
TTS: 
  
Input Text: lo24 wan32 qna42
TTS: 
  
Input Text: nkwi42
TTS: 
  
Input Text: qo20
TTS: 
  
Input Text: me14ru0 no24 ntqen 24
TTS: 
  
Input Text: sqwan24 yan20anq32 kchin4
TTS: 
  
Input Text: sya20 tkwa24 ti24 skan24 wa2 ntyka2 yu1
TTS: 
  
Input Text: sye3mpre24
TTS: 
  
Input Text: la4 nka42 sqen4 ti2 nkqya42 yu4 kwe2-nta1
TTS: 
  
Input Text: sqwan14 yan20anq32 kqya2
TTS: 
  
Input Text: ja14 na0 tyqin14 yaq0 qwan1
TTS: 
  
Input Text: sqen4 ntqen4 wan4 qo1
TTS: 
  
Input Text: qne24 wan32 tnya3 qwan24
TTS: 
  
Input Text: no4
TTS: 
  
Input Text: ko4mo4 ska4 ti4 nten14 nkan14 qo0 ktyin24en32
TTS: 
  
Input Text: chaq3 kwan20 ti24 nya24 ntqan32 yu4, ni4-qan1 si1-mo14-ru0 ntyqan24 pe24nsa14 qin0 nten14 chaq3 kwan20 ti24 nya24
TTS: 
  
Input Text: ti2 hm ti2 ku1-chaq3 wan24 ti2 chinq20 ke2 re2
TTS: 
  
Input Text: nka24 no32 ka24 ska42 nten14
TTS: 
  
Input Text: qan1 tiq1 ndwa3 wa42 re2, ndywen24enq32
TTS: 
  
Input Text: ni4-sya20 wa2 tno1 la1 ti24 nya24 ska32 kqyu1
TTS: 
  
Input Text: pe4ro4
TTS: 
  
Input Text: Chonq42 ntqen4 ka24 ykwi42 iq32 yu4 kla4!
TTS: 
  
Input Text: Ni4 kwa4 no4 wa2 yan42 in20,
TTS: 
  
Input Text: Kanq42-chaq3 nka24 no32 wa2 ntyqan1 skwa3 ran3 ndywen24enq32, qo1.
TTS: 
  
Input Text: Chi3-nyi24 chaq3 kanq42
TTS: 
  
Input Text: Kwiq24 janq42 ja4 xyaq2 ran3 ndywen24enq32.
TTS: 
  
Input Text: qan1 kla24 ne2, in20.
TTS: 
  
Input Text: Kanq42 ti4 tnya3 ntqan32 qo24 wa42 re2.
TTS: 
  
Input Text: kwiq24
TTS: 
  
Input Text: ska4 no4 tkwa1 ne2 ,
TTS: 
  
Input Text: qin24 yqan1an1 ,
TTS: 
  
Input Text: No4 ntsu32 No4 ndla32
TTS: 
  
Input Text: Tyi20 ton10
TTS: 
  
Input Text: No4 yqu2 No4 ndlu3 No4 suq3 No4 sen3
TTS: 
  
Input Text: xka1 koq3, xka32 kla4
TTS: 
  
Input Text: xka20 xa4 lyu32 kya20
TTS: 
  
Input Text: qne24 ka14 na24 klan1 kwan1
TTS: 
  
Input Text: no4 ntywi42
TTS: 
  
Input Text: kanq42 no4 ndyiwiq4
TTS: 
  
Input Text: tykwa24 wan1 yka24 yne24 qa? ndywiq32 la4-xu32 janq42 qo1 janq20
TTS: 
  
Input Text: qo1 kanq42 no4 ja1 no1 wa2 ngya1 janq20 in20, no4 ngya4 wa2 ngya1, ngya1, wa2 ngya1, tu2 kwan2 janq20 in20 kanq42 no4
TTS: 
  
Input Text: Qin4 no4 qne1, na20 jin2, neq2 kon14 janq42 qin4 lo4 ke32 janq42, kanq42 no4 ji2 ta1 qa1 yaq2 nkwa2 tqi4 kon14 janq42
TTS: 
  
Input Text: kanq42 no4 ja1 no1 wa2 ntyka2 janq20 in20
TTS: 
  
Input Text: ku24 qa4
TTS: 
  
Input Text: Sqen4 no4 ndyi20 sna2 ran3 janq20 ndywiq24
TTS: 
  
Input Text: chi3 nyi24 ran3
TTS: 
  
Input Text: qne24 ka14 na24 klan1 kwan1
TTS: 
  
Input Text: knya24 kyqya1 janq20 ndywiq24
TTS: 
  
Input Text: lo4 ke32
TTS: 
  
Input Text: wa2 jlyo20 riq2 kon14 janq42 chaq3 no3 wa2 jlya20 janq20 ndywiq3
TTS: 
  
Input Text: qo1 chaq3 nka24 no32
TTS: 
  
Input Text: ˜qo1 qin24
TTS: 
  
Input Text: qa3 qan24 ja4 la32 ktsen42 qnya ndywiq janq2
TTS: 
  
Input Text: nyan14+0 ntqan0 tyi24 nya14+0 janq20 ndywiq24
TTS: 
  
Input Text: qne4 sqwe3 qa24 su42 ntyqo20 chaq3, kanq42 chaq3 yjwi42 qin4 janq20, kanq42 chaq3 yjwi42 qin4 janq42
TTS: 
  
Input Text: ntyqan24 qin32 xtyan20 an32 chaq3
TTS: 
  
Input Text: kanq20 ndywiq24 neq24 kla24 qna42
TTS: 
  
Input Text: qo1 kanq42
TTS: 
  
Input Text: tlo4 la1 na20 jin2 naq4 nkon20 sneq32 tlo1
TTS: 
  
Input Text: ntyqya24 nya1 qne1 yaq2 qin1
TTS: 
  
Input Text: nde2 ska1 sqen32 tsa42 qwen32
TTS: 
  
Input Text: ntqo1 tkwa3, kna1 janq42, ndiyan32, kanq20 ndywiq na20 jin2 ndywe4 riq2 nten14+0 janq42
TTS: 
  
Input Text: kwa3 nka24 sti32 wa42
TTS: 
  
Input Text: chaq3 nga24 no32 xi42-yqwa42 snyiq42
TTS: 
  
Input Text: qya42 xa3 xka32 tsan32
TTS: 
  
Input Text: kanq42 nson1 nson1 nqne24
TTS: 
  
Input Text: kanq42 nson1 nson1 nqne24 jnyaq1 janq42
TTS: 
  
Input Text: sna14+0 kinq2 ska4
TTS: 
  
Input Text: kan42
TTS: 
  
Input Text: tykwa140 jlo42 chaq3 nka42 sti4 wa42
TTS: 
  
Input Text: nde20 qa24 ntykwiq32 qa24 sne1 janq42
TTS: 
  
Input Text: no4 sne1 janq20 ndywiq24
TTS: 
  
Input Text: qin4 jnyaq1 janq42
TTS: 
  
Input Text: ska24 kyaq24 yka24 janq20
TTS: 
  
Input Text: qo1 kanq42
TTS: 
  
Input Text: wa3 kya20 ne2
TTS: 
  
Input Text: qyan14+0 jnaq1 re2
TTS: 
  
Input Text: ki20 ti24 riq2
TTS: 
  
Input Text: ska no t'yan
TTS: 
  
Input Text: kanq20 ndywiq24
TTS: 
  
Input Text: ja la32 qa24 ykwiq24 sqen42
TTS: 
  
Input Text: wa3 janq20 ndywiq24
TTS: 
  
Input Text: xwe32 in20
TTS: 
  
Input Text: chaq3 qa24 tan20 nda20
TTS: 
  
Input Text: ktyiq2 janq20
TTS: 
  
Input Text: no4 ntykwen2 wra1 no0 wa2
TTS: 
  
Input Text: ya42 qo1 jlya3
TTS: 
  
Input Text: no4 xwe32 ta4 na3
TTS: 
  
Input Text: qan20 nya24 chaq3
TTS: 
  
Input Text: si1 no0 ja la32 su42
TTS: 
  
Input Text: no ya42 ma20-la24 janq42
TTS: 
  
Input Text: chaq3 tk
TTS: 
  
Input Text: Ndyi4 neq4 kla4 janq42 yjoq4 kton32 qin4
TTS: 
  
Input Text: qan20 qa24 ti2 qa1 jnya14+0 wa42 t'yan1
TTS: 
  
Input Text: jan1 no1 wa2
TTS: 
  
Input Text: qan4 ntson20 la24 qin42
TTS: 
  
Input Text: man3 ntre24
TTS: 
  
Input Text: sqwa20 ntykonq3 sqen0 ngya24
TTS: 
  
Input Text: ndywiq4 wa2 yjwi42 qin yqan1
TTS: 
  
Input Text: kanq42 ja1 no1 wa2
TTS: 
  
Input Text: tyqo20 tkwa3
TTS: 
  
Input Text: nten3 yjoq24
TTS: 
  
Input Text: kwiq42 ka24 knyaq42 ndywa14+0 qin0
TTS: 
  
Input Text: ntykwiq1 ntyqo20 chaq3
TTS: 
  
Input Text: jan4 ne1 kwan20 nya24
TTS: 
  
Input Text: kwanq20 nya24 ndywiq32 ndyo14 si0 janq42
TTS: 
  
Input Text: kcha42 qo1 no4 nka24
TTS: 
  
Input Text: kanq42 ntykwiq4 qo1 neq4 kla24 janq42
TTS: 
  
Input Text: kanq42 na20 jin2
TTS: 
  
Input Text: kyan42 ku42 kta3 ndwa14+0
TTS: 
  
Input Text: xa32 nde2 wra10
TTS: 
  
Input Text: nda1 lo24 wan24
TTS: 
  
Input Text: qyu1 kla24 wa2-xqwe3 qin24 qan1 kla24
TTS: 
  
Input Text: qne32 wa42 qna3 ni2
TTS: 
  
Input Text: ntqan32 ti1 kanq42
TTS: 
  
Input Text: ta4 kwanq20 an20 qne42 wa42 re2 qna3 ne2
TTS: 
  
Input Text: kwa3 ti24 wa2 ntqen1
TTS: 
  
Input Text: wan1 neq20
TTS: 
  
Input Text: ni4-kwa4 sniq4
TTS: 
  
Input Text: tyqwi4 wan32 qin4 tyqwi4
TTS: 
  
Input Text: ntyki20 xtyinq24 wa42
TTS: 
  
Input Text: ndon42 ti4 riq2
TTS: 
  
Input Text: knaq20-ton42
TTS: 
  
Input Text: qne42 jya3
TTS: 
  
Input Text: ndiya32 skwa24 yjan32
TTS: 
  
Input Text: janq20 ndywiq24 ntyqo20 chaq3
TTS: 
  
Input Text: ndwi20 tyqan20
TTS: 
  
Input Text: tyja2 qnya1 ti2 qa1
TTS: 
  
Input Text: Ka24 tyi20 tqen24 ne2
TTS: 
  
Input Text: nkqa20 kyqya2
TTS: 
  
Input Text: chaq3 son42 nka24 re2 ne2
TTS: 
  
Input Text: Chaq3 ykwa24 nka24 re2
TTS: 
  
Input Text: ne2 sna1 xa3
TTS: 
  
Input Text: sqen4 yan42an32, sqen4 qan24an32,
TTS: 
  
Input Text: Chaq3 ja4 tsa1 lo1
TTS: 
  
Input Text: Ja4 nka1 re2 chaq3
TTS: 
  
Input Text: chaq3 sqwe3 no24 ntsu42, chaq3 sqwe3 no24 ndla1
TTS: 
  
Input Text: Keq3 ka24 ntykwa32 ne2 keq3 ka24 ndya1 ne2
TTS: 
  
Input Text: no4 ka24 yqwe42 no4 ka24 styin32 no4 nka24 kwi32-tya32 ne2
TTS: 
  
Input Text: Jyan4 qo20 wa42 re2 no4 ka24 styin32,
TTS: 
  
Input Text: qo1 tqan42an32 ne2,
TTS: 
  
Input Text: Chaq3 janq42 ja4 tyi32,
TTS: 
  
Input Text: yan42an32 sa4-kwi4 tylu2 kanq20
TTS: 
  
Input Text: yaq2 no1 ndwi1 tykwan3 qna4 yaq2
TTS: 
  
Input Text: sqen4 ntqen24en32 ne2
TTS: 
  
Input Text: ska4 wra1
TTS: 
  
Input Text: Yan42an32 tqwa4 lwaq42,
TTS: 
  
Input Text: No4, na20 jin2
TTS: 
  
Input Text: no4 ka14 dlyin0in0,
TTS: 
  
Input Text: ndywen1enq1 xwen1en1,
TTS: 
  
Input Text: jyan4 ntkwa3 wa42 ne2
TTS: 
  
Input Text: chaq3 ja4 tsa1 lo1 kti14 nka0 re2
TTS: 
  
Input Text: no4 ka24 styin32
TTS: 
  
Input Text: Chaq3 lwi3 nka24 re2
TTS: 
  
Input Text: Qan1 ndiya14 riq2 tiye32 qwan32 ne2
TTS: 
  
Input Text: lo4 sa1 qo0,
TTS: 
  
Input Text: chinq20 ntqa42 ne0
TTS: 
  
Input Text: nde2 no1 nka24 chaq3 lwi3
TTS: 
  
Input Text: ndyan32 wa42 re2,
TTS: 
  
Input Text: ja4 nqne1 yu32, in20
TTS: 
  
Input Text: qne24-chaq3 na3 xnyi24 yu24
TTS: 
  
Input Text: xka32 chaq3,in20
TTS: 
  
Input Text: yan42an32, qan24an32, in20
TTS: 
  
Input Text: kanq42-chaq3 qen24en32
TTS: 
  
Input Text: sqwe3 ti42 kan42anq32 qo1 wan24
TTS: 
  
Input Text: no4 wa2 ngwa1 tnya3
TTS: 
  
Input Text: ska4 qa1 nyan24 , in20
TTS: 
  
Input Text: ntqo1 wan24 qo1 tnya3 qo1 chin32 wan4 , in20 qo1
TTS: 
  
Input Text: la20 nka24 no32 nka24 tiye32 wan4 tsa24 wan32
TTS: 
  
Input Text: wa2 qnya24 ngwa2 wan1 ska4
TTS: 
  
Input Text: nkan24 ska32 tnya3
TTS: 
  
Input Text: lo24 wan32 tnya3 qin24 yu24
TTS: 
  
Input Text: sqwe3 ti24 nqne24 wan32
TTS: 
  
Input Text: ya42 wan4
TTS: